Romy

DK Silky Catz Romy

nata l' 08.04.2010

SBI a 21 - Blu Tabby Point